بندهای ساعت سونتو سری های تراورز و تراورز آلفا با همدیگر سازگار هستند.

این بندها برای ساعت های سری کور کرش، سونتو اسنشیال و اسنشیال سرامیک قابل استفاده هستند

این بندها برای ساعت های سونتو اسنشیال نیز قابل استفاده هستند.

همچنین به دلیل قوسی نبودن قیمت مماس به ساعت این سری بند، می توانید آنها را برای کلیه ساعت های با عرض بند 24 میلیمتر سازگار استفاده نمائید

 

بند ساعت سونتو تراورز آلفا کانکریس

خرید بند ساعت سونتو تراورز آلفا کانکریس