کابل شارژ ساعت سونتو که برای شارژ و به روز رسانی ساعت های سونتو مدل های زیر قابل استفاده است:

همه مدل های Ambit, Ambit2، Ambit3 Traverse 

کابل شارژ ساعت سونتو تراورز و امبیتخرید کابل شارژ ساعت سونتو